Uredba o ograničenju visine rezlike u otkupnoj ceni suncokreta

26. 08. 2022.

Vlada Republike Srbije je dana 25.08.2022. godine donela:

UREDBU

O OGRANIČENjU VISINE RAZLIKE U OTKUPNOJ CENI SUNCOKRETA

  

 Član 1.

           Ovom uredbom se, u cilju sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu, ograničava razlika u otkupnoj ceni suncokreta roda 2022. godine.

 

Član 2.

            Ograničava se razlika u otkupnoj ceni suncokreta roda 2022. godine na maksimalni iznos od 2,60 dinara sa porezom na dodatu vrednost, po kilogramu, pri otkupu suncokreta od primarnih proizvođača, a koji se koristi za dalju prodaju prerađivačima.

            Ukupno obračunati maksimalni iznos razlike u ceni iz stava 1. ovog člana ne sme se prekoračiti bez obzira na ukupan broj učesnika u prometu koji participiraju u lancu snabdevanja između primarnog proizvođača, odnosno poljoprivrednog gazdinstva i prerađivača suncokreta.

           

Član 3.

            Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupa suprotno odredbama  člana 2. ove uredbe.

            Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

            Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

            Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane  vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

 

Član 4.

            Nadzor nad primenom ove uredbe sprovode ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

 

Član 5.

            Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a važi 60 dana od dana stupanja na snagu.

 

 

05 Broj: 110-6734/2022

U Beogradu, 25. avgusta 2022. godine                                                                

 

V L A D A

                                                                                                     PREDSEDNIK 

Ana Brnabić, s.r

Arhiva