Održan je stručni skup „Razvoj zadrugarstva kroz mere podrške AP Vojvodine“

29. 02. 2024.

Dana 28.02.2024. godine u Novom Sadu u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Zadružnog saveza Vojvodine predstavljen je Elaborat o efektima sprovođenja konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na zemljoradničke zadruge u AP Vojvodini u periodu 2018-2023. godine. Stručnom skupu su se u uvodnom obraćanju obratili Aleksandar Panovski, podsekretar u Sekretarijatu i mr Jelena Nestorov Bizonj, predsednica Saveza. Mr Jelena Nestorov Bizonj prezentovala je rezime Elaborata te je kao neke od ključnih zaključaka navela  da je primetno malo učešće zadruga na svim konkursima te da je svega 16% aktivnih zemljoradničkih zadruga podnosilo prijave na konkurse, a da je zemljoradničkim zadrugama po svim konkursima Sekretarijata odobreno 1,57% od ukupno dodeljenih bespovratnih podsticajnih sredstva. Ona je istakla da je analizom utvrđeno da zadruge nisu učestvovale na konkursima iz različitih razloga, a da je ključni taj što nisu ispunjavale propisane uslove konkursa, odnosno najveći broj zadruga nije mogao da konkuriše jer ima RPG na kojem su prijavljene veće površine pod ratarskim ili drugim usevima u odnosu na maksimalne površine propisane konkursom, ili taj da zadruga nema svoje RPG. Zadruge nisu konkurisale i zbog drugih razloga poput nedostatka interesa za predviđena sredstva, nemogućnosti obezbeđenja dela sopstvenih sredstava za investicije i dr. U nastavku izlaganja, mr Jelena Nestorov Bizonj dala je predloge za buduće konkurse, s namerom da podstakne veći broj zadruga da se prijave i ostvare sredstva putem konkursa. Ona je sugerisala da se  promene uslovi za konkurisanje koje zemljoradničke zadruge nisu ispunjavale na ranijim konkursima i to na način da se ukine ograničenje o broju hektara pod određenim usevima za zemljoradničke zadruge, kao i da se omogući zadrugama koje nisu nosioci RPG da konkurišu. Pored navedenih predloga, sugerisano je da se ustanovi novi konkurs za podsticanje investicija za izgradnju i opremanje podnog skladišta i silosa, kao i poseban konkurs samo za zadruge za bespovratno podsticanje investicija u fizičku imovinu. Takođe, predložila je da se preispitaju i izmene kriterijumi za dodelu sredstava i obezbede posebni uslovi za zadruge. Nakon predstavljanja rezimea Elaborata, usledila je panel diskusija u kojoj su učestvovali mr Jelena Nestorov Bizonj, Petar Samolovac, pomoćnik pokrajinskog sekretara, Miloš Vuković, direktor ZZ “Zadrugar” Bač, Toša Matić, direktor ZZ “Paprika” Martonoš i prof.dr Jonel Subić, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede. Petar Samolovac ispred Sekretarijata je istakao da će biti omogućeno da  se za Konkurs za navodnjavanje, na koji je najveći broj zadruga i konkurisao u periodu obuhvaćenom analizom, ukine ograničenje o broju hektara i da će zadruge koje imaju iznad 100 ha moći da konkurišu na pomenuti konkurs, kao i da će biti omogućeno zemljoradničkim zadrugama koje su svrstane u srednja pravna lica da apliciraju na konkurse. On je istakao i da je ovo samo prvi korak u unapređenju uslova za konkurisanje za zadruge, te da će se raditi na tome da se u narednoj godini još više konkursi unaprede, kao i da će se uzeti u obzir sugestije u vezi sa izmenama kriterijuma za konkurisanje. Ostali panelisti istakli su važnost izrade Elaborata i podržali su inicijativu dveju institucija da se radi na unapređenju strategije za razvoj zadrugarstva i poljoprivrede.

Arhiva